Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 – Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII)

Chiều ngày 02/8/2018, tại Hội trường Tòa án nhân dân tỉnh An Giang , Ban Thường vụ Đảng bộ Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết hội nghị lần thứ 7 – Ban Chấp hành trung ương Đảng (Khóa XII) tới Đảng viên không giữ chức vụ của cơ quan.

Đồng chí Quách Tố Giang - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Chánh án Tòa án tỉnh

 phát biểu khai mạc Học tập quán triệt, tuyên truyền nghị quyết Hội Nghị lần thứ bảy

Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

 Tại Hội nghị các Đảng viên được nghe đồng chí Huỳnh Ngọc Sang - Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy khối dân chính Đảng giới thiệu khái quát về Hội nghị Trung ương Đảng khóa XII và 03 Nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ-TW về “Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp”; Nghị quyết số 28/NQ-TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự thể chế hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, tác động trực tiếp đến đời sống, tâm tư nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Quách Tố Giang – Phó Chánh án, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang yêu cầu các Đảng viên thể hiện tinh thần học tập nghiêm túc, tùy theo tính chất, nhiệm vụ được giao, sớm áp dụng các nội dung của nghị quyết vào thực tiễn.

Tin: Mỹ Linh

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter