Tòa án nhân dân tỉnh An Giang
  • TRANG CHỦ

Tin chi tiết

Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII

Thực hiện Kế hoạch số 10-KH/ĐU ngày 21/8/2017 của Đảng ủy Khối Dân chính Đảng; sáng ngày 31/8/2017, Đảng ủy Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Đồng chí Quách Tố Giang - Ủy viên Ban cán sự Đảng,

Phó Chánh án Tòa án tỉnh triển khai nội dung Hội nghị

Tại Hội nghị, các đảng viên đã được nghe đồng chí Quách Tố Giang - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Thường vụ Đảng ủy, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của 03 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước.

Ngoài ra, các đảng viên còn được tiếp cận thông tin (qua video) của Hội nghị trực tuyến về “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do Tỉnh ủy An Giang tổ chức ngày 21/7/2017.

Toàn cảnh Hội nghị

Qua học tập, triển khai, đã giúp cán bộ, đảng viên nắm vững và hiểu rõ các nội dung của Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Từ đó, tạo sự thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ. Mỗi đảng viên đã tham gia học tập sẽ viết bài thu hoạch về nhận thức của cá nhân đối với các Nghị quyết và trách nhiệm cá nhân đối với kế hoạch, chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện Nghị quyết tại cơ quan, đơn vị.

Tuấn Minh

Tổng Số Người Truy Cập Website

Hit Counter